Κυριακή, 2 Ιουλίου 2017

"ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΔΥΣΗ ΘΑ ΠΑΝΕ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΕΝΩ ΟΙ ΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟ… ΣΚΟΤΟΣ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΟ! (Κυριακὴ Δ΄ Ματθαίου (Ματθ. 8,5-13)


Πραγματικά σοκαριστικό το σημερινό εδάφιο του Ευαγγελίου, που καταδεικνύει όλη την σύγχρονη υποκρισία από αυτούς που εμφανίζονται σαν χριστιανοί, που κάνουν ατέλειωτα κηρύγματα για αγάπη, ενώ στην πραγματικότητα για να υπηρετήσουν τους οικουμενιστικούς τους σκοπούς !!!

Αποτέλεσμα εικόνας για ΦΩΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥ


Toῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου.

Στὸ ἱερὸ καὶ ἅγιο εὐαγγέλιο σήμερα, ἀγαπητοί μου, ὄχι ἕνας ἄνθρωπος ἀλλ᾽ αὐτὸς ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς ἐπαινεῖ κάποιον. Δὲν εἶνε οὔτε Ἰουδαῖος, οὔτε ἱερεὺς ἢ ἀρχιερεὺς ἢ φαρισαῖος, οὔτε κανένας ἀσκητής• εἶναι εἰδωλολάτρης, ζῇ μέσα στὴν κοινωνία, καὶ ἀσκεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ σκληρὰ ἐπαγγέλματα, εἶναι Ρωμαῖος ἀξιωματικός, ἑκατόνταρχος.
Στὴν Καινὴ Διαθήκη βλέπουμε κι ἄλλους σὰν αὐτόν, ὅπως τὸν κεντυρίωνα, ποὺ τὴ Μεγάλη Παρασκευὴ στὸ Γολγοθᾶ, ὅταν εἶδε τὰ συγκλονιστικὰ γεγονότα κι ἄκουσε τὰ τελευταῖα λόγια τοῦ Χριστοῦ, ὁ σκληρὸς ἐκεῖνος ἄνδρας (ποὺ τὸ ὄνομά του κατὰ τὴν παράδοσι ἦταν Λογγῖνος) εἶπε• «Ἀληθῶς Θεοῦ υἱὸς ἦν οὗτος» (Ματθ. 27,54. βλ. καὶ Μᾶρκ. 15,37-39). Στὶς Πράξεις τῶν ἀποστόλων βλέπουμε ἐπίσης ὅτι ὁ Κορνήλιος, μιὰ ἄλλη ἐξαιρετικὴ φυσιογνωμία ἑκατοντάρχου, ἦταν τόσο εὐλαβὴς ὥστε οἱ προσευχὲς κ᾽ οἱ ἐλεημοσύνες του ἀνέβηκαν στὸν οὐρανό (βλ. Πράξ. 10,1-4).
Δὲν ἐμποδίζει λοιπὸν τὸ ἐπάγγελμα νά ᾽νε κανεὶς κοντὰ στὸ Θεό. Κάθε ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ σωθῇ, ὁποιοδήποτε ἐπάγγελμα καὶ ἂν κάνῃ• αὐτὸ βλέπουμε καὶ ἐδῶ.
Πῶς εἰσακούστηκε, ἀγαπητοί μου, ὁ ἑκατόνταρχος τοῦ σημερινοῦ εὐαγγελίου; Εἰσακούστηκε μὲ τὴν πίστι του, τὴν ὁποία συνώδευαν ἡ ταπείνωσι καὶ ἡ ἀγάπη. 
⃝ Ἡ ἀγάπη του! Ἡ πίστι τοῦ ἑκατοντάρχου δὲν ἦταν νεκρή• ἦταν «πίστις δι᾽ ἀγάπης ἐνεργουμένη», ὅπως λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος (Γαλ. 5,6), πίστι ποὺ ἐκδηλώνεται μὲ τὴν ἀγάπη. Αὐτὸ ἔκανε ὁ ἑκατόνταρχος. Πίστευε στὸν Κύριο, καὶ τὴν πίστι του τὴ μετέφραζε σὲ ἔργα ἀγάπης. Ποῦ βλέπουμε τὴν ἀγάπη του;
Ἔρχεται καὶ παρακαλεῖ τὸ Χριστὸ γιὰ ἕναν ἄρρωστο. Ποιός ἦταν ὁ ἄρρωστος; Δὲν ἦταν ἡ γυναίκα του ἢ τὸ παιδί του ἢ ἡ ἀδερφή του ἢ ἄλλο συγγενικό του πρόσωπο• ἦταν ὁ δοῦλος του. Παρακαλεῖ γιὰ τὸ δοῦλο, γιὰ τὸν ὑπηρέτη του.
Τὸ μέγεθος τῆς ἀγάπης του φαίνεται ἂν σκεφτοῦμε τί ἦταν τότε οἱ δοῦλοι. Οἱ δοῦλοι τὴν ἐποχὴ ἐκείνη δὲν ἐθεωροῦντο ἄνθρωποι. Ὅπως τώρα ἔχει δικαίωμα ὁ καθένας νὰ κάνῃ τὸ ζῷο του ὅ,τι θέλει, ἔτσι κι ἀκόμη χειρότε¬ρα εἶχαν δικαίωμα νὰ κάνουν τοὺς δούλους. Λένε ὅτι κάποιος πλούσιος στὴ Ῥώμη ἔφτιαξε μιὰ λίμνη μὲ ψάρια• κι ἀγόραζε δούλους, τοὺς ἔ¬σφαζε, τοὺς ἔκανε κομμάτια καὶ ἔτρεφε τὰ ψάρια μὲ τὰ κρέατά τους. Λένε γιὰ ἄλλους ὅτι, ὅταν ἀρρώσταινε ἕνας δοῦλος τους, τὸν πετοῦσαν σ᾽ ἕνα ξερονήσι κ᾽ ἐκεῖ ἔρχονταν τὰ κοράκια καὶ τὸν ἔτρωγαν. Σὲ ἐποχὴ λοιπὸν τέτοιας ἀσπλαχνίας, βλέπεις τὸν ἑκατόνταρχο καὶ παρα¬καλεῖ γιὰ ἕνα δοῦλο. Τέτοιον ἄνθρωπο πῶς νὰ μὴν τὸν ἀκούση ὁ Χριστός;
⃝ Θαυμαστὴ εἶνε καὶ ἡ ταπείνωσι ποὺ ἔδειξε. ῾Ρωμαῖος ἀξιωματοῦχος αὐτός, φρούραρχος τῆς πόλεως, ἔρχεται στὸ Χριστό καὶ παρακαλεῖ –Ἔχω ἄρρωστο στὸ σπίτι. Ὁ Χριστὸς τοῦ λέει: Θὰ ἔρθω ἐγὼ νὰ τὸν θεραπεύσω. Καὶ τότε αὐτὸς τί ἀπαντᾷ: «Οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς…» δὲν είμαι ἄξιος ἐγώ, Κύριε, νὰ σὲ δεχθῶ στὸ σπίτι μου (Ματθ. 8,8). Ἔχει συναίσθησι τῆς ἁ¬¬μαρτωλότητός του, αἰσθάνεται ἀνάξιος• τὸ ἀρχοντικό του, ποὺ ἄλλοι θὰ τὸ ζήλευαν, μπρὸς στὴ μεγαλω¬σύ¬νη τοῦ Χριστοῦ τὸ βρίσκει μικρὸ καὶ φτωχό.
⃝ Πιὸ πολὺ ὅμως εἰσακούστηκε γιὰ τὴν πίστι του. Λέει στὸ Χριστό• «Μόνον εἰπὲ λόγω, καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς μου»• πὲς μόνο ἕνα λόγο, καὶ φτάνει αὐτό, ὁ δοῦλος μου θὰ γίνη καλά (ἔ.ἀ.).

πηγη

+++